Taisyklės

Sveiki atvykę į portalą Postas.lt. Jeigu jau naudojatės Postas.lt paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Portalas yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamos ir šios taisyklės. Jeigu kils klausimų dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. info@postas.lt.

Postas.lt komandos vardu linkime Jums sėkmės ieškant ir reklamuojant savo paslaugas ar prekes.

Bendrosios nuostatos
Portalas Postas.lt priklauso UAB „Sprendimų Galimybės“, juridinio asmens kodas 305951691, adresas korespondencijai – L Ivinskio 122-1, Kaunas. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „Sprendimų Galimybės“ (toliau – Portalo savininkas) ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas,skelbimų autorius) dėl naudojimosi Portalu Postas.lt.
Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
Portalas – paslaugų, prekių paieškos ir reklamos interneto svetainė Postas.lt (interneto svetainės adresas );
Portalo paslaugos – paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas Portale;
Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
Lankytojas – neužsiregistravęs Portale Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale;
Registruotas lankytojas – užsiregistravęs Portale, Asmeninio puslapio neturintis Asmuo;
Paslaugų teikėjas – Registruotas lankytojas, susikūręs bent vieną Asmeninį puslapį Portale;
Profilio nuotrauka – Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotrauka;
Asmeninis puslapis – Paslaugų teikėjo sukurtas Asmeninis puslapis Portale skirtas jo paslaugoms ar prekėms reklamuoti;
Asmeninio puslapio galerija – į Paslaugų teikėjo Asmeninį puslapį įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
Bendra galerija – bendra į visų Paslaugų teikėjų Asmeninius puslapius įkeltų nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija;
Trumpa nuoroda – unikali Paslaugų teikėjo savarankiškai sukurta nuoroda, kuri veda į Asmeninį Paslaugų teikėjo puslapį;
Papildoma paslauga – mokamos paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Portalo savininkas (pvz. Asmeninio puslapio iškėlimas į aukštesnę poziciją);
Asmeninė sąskaita – virtuali Paslaugų teikėjo sąskaita Portale, kuri papildoma bankiniu pavedimu ir kurios pinigines lėšas Paslaugų teikėjas gali išnaudoti pirkdamas Papildomas paslaugas Portale. Nepanaudotos lėšos (įskaitant atvejį, kai už taisyklių nesilaikymą Asmeninis puslapis panaikinamas) – negrąžinamos.
Naudodamasi(-s) Portalu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Portalu, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Portalo ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Portalu, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Portalu.
Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Portalo savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu, nebent Portalo savininkas aiškiai praneša priešingai.
Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačiame Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.
Portalas yra valdomas Portalo savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Portalu taisykles, sąlygas bei tvarką.
Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.
Portalo teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis
Portalas teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius apie Postas.lt portalo techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Portalo veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Portalo savininko duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
Portalo savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas ar prekes) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas / prekes.
Portalo savininkas neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Portalo Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas / prekes, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis Portale Postas.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje.
Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos Portale teikiamos nemokamai.
Portalo paslauga – Žinučių siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais Asmenimis (Postas.lt Paslaugų teikėjais). Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai turi vidinę pašto dėžutę, į kurią gali gauti asmenines žinutes nuo Portalo Lankytojų. Gavęs žinutę, Portalo savininkas informuoja Registruotą lankytoją ar Paslaugų teikėją SMS (trumpąja) žinute Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nurodytu telefono numeriu.
Per žinučių siuntimo funkciją ir Paslaugų teikėjo Portale nurodytą el. pašto adresą Lankytojams, Registruotiems lankytojams ir Paslaugų teikėjams draudžiama siųsti Asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų / prekių pirkimo iš Paslaugų teikėjų. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai, Registruoti lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Portalo savininkas turi teisę pašalinti tokį Asmenį iš Postas.lt Portalo, o visą informaciją apie Asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
Jeigu Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę pasiūlyti Portalo savininkui įtraukti į Portalą naują kategoriją / paslaugą / prekę, žemiau nurodytomis sąlygomis:
kategorijos / paslaugos / prekės negali būti uždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų;
siūloma kategorija / paslauga / prekė turi būti praktiškai reikalinga Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir (arba) Lietuvoje veiklą vykdančioms įmonėms;
jeigu Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo siūloma kategorija / paslauga / prekė neatitinka šių Taisyklių 18.1 – 18.2 punktų sąlygų, tačiau Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas mano, kad jos turėtų būti įtrauktos į Portalą ir įrodo tokį būtinumą, Portalo savininkas turi teisę padaryti išimtį.
Portalo savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.
Registruoto lankytojo teisės ir pareigos
Naudodamasis bet kuria Portalo paslauga Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji):
yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Portale;
tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
supranta ir sutinka, kad Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir UAB „Sprendimų Galimybės“ sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Portalu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o UAB „Sprendimų Galimybės“ neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybės;
supranta ir sutinka, kad UAB „Sprendimų Galimybės“ tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politika
Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:
tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba;
į skiltį „Rekvizitai“ Asmenys gali įrašyti: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);
į skiltį „Prekinis ženklas“ gali būti įkeltas juridinio asmens pavadinimo, Asmens paslaugos ar prekės logotipas, kuris nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, kurį atstovauja Asmeninį puslapį sukūręs Asmuo.
Pažeidus 21 punkto sąlygas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Portalo savininko pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo.
pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Portalo savininko pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo;
vietoje Profilio nuotraukos nekelti nuotraukų, neatitinkančių 24.3 ir 24.8.3 Taisyklių reikalavimų;
saugoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Portalu;
nedelsdamas pranešti Portalo savininkui apie bet kokius Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Portale pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Portale) duomenų pasikeitimus;
nedelsdamas el. paštu info@postas.lt pranešti Portalo savininkui, jei Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prisijungimo prie Portalo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
Registruotas lankytojas turi teisę:
susikurti Asmeninį puslapį Postas.lt Portale. Susikūręs Asmeninį puslapį, Registruotas lankytojas tampa Paslaugų teikėju, kuriam taikomos visos šios Taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas.
Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, kad Paslaugų teikėjas Asmenims teikdamas paslaugas / prekes turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
laikytis visų Registruoto lankytojo įsipareigojimų nurodytų 20 – 22 punktuose;
teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Portale tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu. Kuriant Asmeninį puslapį galioja ir 21 punkte nustatytos sąlygos. Todėl, tokiame Asmeniniame puslapyje turi būti nurodytas fizinio asmens, atstovaujančio juridinį asmenį, vardas, pavardė, kontaktai;
talpinti Portalo paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija / paslaugomis / prekėmis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus. Asmeninio Puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan., nuotraukas ir vaizdo įrašus. Ši taisyklė galioja ir Profilio nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis Portale be jokio atskiro Portalo savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
Paslaugų teikėjas įsipareigoja nesiregistruoti Portale daugiau nei vieną kartą. Paslaugų teikėjas, pažeidęs šią sąlygą, užblokuojamas, o jo sukurti Asmeniniai puslapiai trinami iš Portalo.
rašydamas paslaugų / prekių aprašymą Asmeniniame puslapyje:
naudoti Lietuviškas raides;
rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;
nekelti kontaktinės informacijos paslaugų / prekių aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose.
neregistruoti kitų Asmeninių puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto Asmeninio puslapio duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;
laiku susimokėti už teikiamas Papildomas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo Portalo savininko pranešimo gavimo to nepadaro, jo Asmeniniai puslapiai yra trinami iš Portalo;
naudodamasis Portalu pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas ir (ar) prekes t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas ir (ar) prekes. Naudojantis Portalu Paslaugų teikėjui draudžiama:
pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą portalo savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
Paslaugų teikėjas turi teisę:
Susikurti daugiau nei vieną Ameninį puslapį Portale;
pašalinti savo Asmeninius puslapius iš Portalo (pašalinus visus Asmeninius puslapius, negrįžtamai dingsta visa Paslaugų teikėjo informacija, buvusi Asmeniniame puslapyje ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).
Portalo savininko teisės ir pareigos
Portalo savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Portalui, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Portale, jei Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:
pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;
tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, UAB „Sprendimų Galimybės“ nuomone, netinkamai elgiasi.
Portalo savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.
Portalo savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti iš Portalo asmens registraciją ir bet kokią Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, asmens padarytus įrašus iš savo Portalo duomenų bazės jei, Portalo savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Portalo savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Portalo savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
Portalo savininkas turi teisę nepublikuoti puslapių su Trumpomis nuorodomis, prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, Portalo savininko nuomone, tiesiog netinkamų. Jeigu Portalo savininkas pripažįsta nuorodą kaip netinkamą, Asmeninis puslapis nėra publikuojamas iki to laiko, kol Paslaugų teikėjas ją pakeis į tinkamą.
Portalo savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Portalo Postas.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik Postas.lt Portalo ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms / prekėms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Postas.lt Portale.
Portalo savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Portale bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Portalo logotipą „Postas.lt“.
Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis ir/arba būtų užtikrinamas efektyvesnis naudojimasis Portalo funkcijomis;
stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą Bendrojoje galerijoje be Paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;
visus Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Facebook komentarus ant Asmeninių puslapių, nuotraukų ar vaizdo įrašų trinti be perspėjimo ir priežasties;
be Lankytojo, Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.
Taisyklių pažeidimo pasekmės
Svetainėje pateikta Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Portalo savininko.
Portalo savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio redagavimo veiksmus, jei Paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
Portalo savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo prieigą prie Portalo ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.
Asmens duomenų pateikimas
Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Postas.lt portalo Privatumo politika
Intelektinė nuosavybė
Portalo savininkas yra visų teisių į Portalo turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Portalo savininko nuosavybė ir tik Portalo savininkas turi teisę jais naudotis.
Portale esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
Bet koks Lankytojų, Registruotų lankytojų, Paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininkas leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Portalo savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Portalo savininkas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus, Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
Paslaugų teikėjai Portale turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Portalo savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.
Atsakomybė
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
Portalo savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Portalu ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Portalo savininkas neatsako už Portale pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo saviniko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
Portalo savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui, Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.
Teisiniai ginčai
Portalo savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.
Taisyklės atnaujintos: 2023-02-03.

© 2023 - visos teisės saugomos Sprendimų galimybės UAB